Zmiany w prawie budowlanym

Od 28 czerwca będą obowiązywały zmiany w dotychczasowym prawie budowlanym, w założeniu mają one na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych. Poniżej przedstawiamy, najbardziej istotne zmiany:
1. Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego 
Zmiana dotyczyć będzie budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją czyli nie narusza granicy sąsiadów. 
Zamiast dotychczasowego pozwolenia, wystarczy zgłoszenie budowy z projektem budowlanym oraz dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku 
Projekt musi być zgodny z MPZP. Jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie zastrzeżeń - można rozpocząć budowę. 
Do tej pory czas oczekiwania na zgodę wynosił ok. 60 dni,a w dużych miastach wydłużał się nawet do 3 miesięcy.

2. Więcej obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie 
W katalogu takich obiektów znajdą się: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe oraz place składowe, postojowe, parkingi a także stawy rybne.

3. Likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych 
Obecnie inwestor na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych ma obowiązek zgłosić ten fakt nadzorowi budowlanemu.  Po zmianach nie będzie musiał tego robić.

4. Mniej formalności dotyczących projektu 
Do minimum ograniczona zostanie lista obowiązkowych elementów projektu budowlanego. 
Nowelizacja spowoduje zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. 
Zniesiony zostanie nakaz dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną.